Browsing "Faculty of Economics" by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 329 to 348 of 424 < previous   next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Аверзија на ризик и алокација на капитал во ризични средства: случајот на Република МакедонијаНаумоски, Александар 2012Journal Article
Годишник на Економски факултет-Скопје  2017.pdf.jpgАнализа на вработеноста на младите на пазарот на труд во МакедонијаЦветаноска, Маријана 2017Article
Годишник 2019 Cvetkoska i Dimovska.pdf.jpgАНАЛИЗА НА МОЖНОСТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СЕДУМЧАСОВНО РАБОТНО ВРЕМЕ ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ПОСТИГНУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ: ДЕЛФИ МЕТОДАCvetkoska, Violeta ; Dimovska, Milanka2019Other
godisnik 2015-265-280.pdf.jpgАНАЛИЗА НА НИВОТО НА ПРОЦЕСНА ЗРЕЛОСТ НА КОМПАНИИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАMijoska belshoska, Marina 2015Article
Годишник на Економски факултет - Скопје, 2016.pdf.jpgАнализа на продуктивноста на трудот во секторот земјоделство во Република МакедонијаЦветаноска, Маријана 2016Article
Godisnik 2019 pp.129-142.pdf.jpgАНАЛИЗА НА ФАКТОРИТЕ НА МОТИВАЦИЈА КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ УЧЕЊЕТО И АКАДЕМСКИТЕ ДОСТИГНУВАЊА НА СТУДЕНТИТЕMijoska belsoska, Marina 2019Article
Godisnik 2017.pdf.jpgАнализа на финансиското известување за финансиските инструменти во банкарскиот сектор во Република МакедонијаJancevska, Maja ; Jancevska, Ivana 2017Journal Article
ВЛИЈАНИЕ НА ЛИВЕРИЏОТ НА КОМПАНИЈАТА ВРЗ НЕЈЗИНАТА ПРОФИТАБИЛНОСТ НИЗ ПРИМЕРОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПАНИИАрсов, Сашо 2015Article
Влијание на организациската култура врз настанување на конфликти во организацијатаПостолов, Кирил 2017
Годишник на Економски факултет- Скопје 2017_AJ (1).pdf.jpgВлијанието на емоционалната интелигенција врз лидерството во македонските компанииЈанеска илиев, Александра 2017Article
Влијанието на менаџментот на работниот капитал врз профитабилност на компаниите: осврт врз компаниите во Република МакедонијаНаумоски, Александар 2016Journal Article
Вовед во анализата на временските серииРистески, Славе ; Тевдовски, Драган ; Трпкова несторовска, Марија 2012Article
Годишник на Економски факултет-Скопје 2017.pdf.jpgВРАБОТЕНОСТА И ПРОДУКТИВНОСТА ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕВРОПСКАТАТА УНИЈАТрпески, Предраг 2017Article
Зборник МАНУ 2019.pdf.jpgВРАБОТЕНОСТА И ПРОДУКТИВНОСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАТрпески, Предраг 2019Proceeding article
Годишник на Економски факултет-Скопје 2018.pdf.jpgВРАБОТЕНОСТА И ПРОДУКТИВНОСТА ВО СЕКТОРОТ ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАТрпески, Предраг 2018Article
Zbornik MANU - Sovetuvanje za vrabotlivost.pdf.jpgВРАБОТЛИВОСТА НА СТУДЕНТИТЕ И ДИПЛОМЦИТЕ И ПРОБЛЕМОТ СО ОДЛИВОТ НА МОЗОЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАЕфтимов, Љупчо 14-Mar-2014Proceeding article
Вредноста при ризик на индексирано портфолио на Македонската берза на долгорочни хартии од вредностНаумоски, Александар 2010Journal Article
Врската помеѓу невработеноста и економскиот раст во земјите во транзиција.pdf.jpgВрската помеѓу невработеноста и економскиот раст во земјите во транзицијаТашевска, Билјана 2009Article
Дали се уште постојат календарските аномалии на приносите на МБИ10 индексот?Тевдовски, Драган 2015Journal Article
Декомпозиција на ROE на најуспешните компании во МакедонијаНаумоски, Александар 2008Journal Article