Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2818
Title: Анализа на вработеноста на младите на пазарот на труд во Македонија
Authors: Цветаноска, Маријана 
Keywords: вработеност, младо население, пазар на труд, Македонија
Issue Date: 2017
Publisher: Економски факултет - Скопје
Source: Цветаноска, М. (2017). Анализа на вработеноста на младите на пазарот на труд во Македонија. Годишник на Економски факултет - Скопје. Економски факултет-Скопје
Journal: Годишник на Економски факултет - Скопје, 2017
Abstract: Глобализацијата и технолошкиот напредок имаат големо влијание врз пазарите на труд ширум светот, а младите луѓе се соочуваат со голем број предизвици поврзани со ваквиот развој. Трендот на вработување на младите лица има тенденција да го промени пазарот на трудот на возрасните со што би се зголемила вработеноста кај младата популација. Целта на овој труд е да се анализира младото население на пазарот на труд во Македонија, со посебен осврт на моменталната состојба. Анализата на вработувањето на младите е надополнета со вкрстување со нивната образовна и економска структура. Младите се дел од работната сила што може значително да придонесе кон подинамичен економски развој на земјава со своето знаење и креативни способности. Анализата на состојбата на младите луѓе на пазарот на трудот во Македонија е прикажана преку споредба со индикатори на пазарот на трудот на национално ниво, како и со избрани земји од Европската Унија. Резултатите покажуваат дека младите работници (на возраст од 15 до 24 години) во Македонија се со поголема веројатност да бидат невработени во однос на другите возрасни групи и дека младите невработени лица се во понеповолна позиција на пазарот на трудот во споредба со другите возрасни категории на граѓани. Во однос на стапките на активност, како и стапките на вработеност и невработеност заедно, населението во Македонија на возраст меѓу 15 и 29 години е значително хетерогено.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2818
ISSN: 0489-0922
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Годишник на Економски факултет-Скопје 2017.pdf6.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

248
checked on Jun 14, 2024

Download(s)

101
checked on Jun 14, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.