Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5285
Title: Аверзија на ризик и алокација на капитал во ризични средства: случајот на Република Македонија
Other Titles: Risk Aversion and Capital Allocation in Risky Assets: the Case of the Republic of Macedonia
Authors: Наумоски, Александар 
Keywords: аверзија кон ризик, премија за ризик, функција на корисност
Issue Date: 2012
Publisher: Економски факултет - Скопје
Source: Наумоски, Александар (2012), „Аверзија на ризик и алокација на капитал во ризични средства: случајот на Република Македонија“, Годишник на Економски факултет – Скопје, 47, стр. 369-378
Journal: Годишник на Економски факултет - Скопје
Series/Report no.: 47;
Abstract: Целта на трудот е да го истражи нивото на ризик кај инвеститорите во Република Македонија преку определување на коефициентот на аверзија на ризик со примена на функцијата на корисноста базирана на критериумот просек - варијанса. Македонските инвеститори најголемиот дел од својата финансиска актива ја чуваат во нискоризични средства, а само околу 22,75% во ризични средства. Но, коефициентот на аверзија кон ризик кај македонските инвеститори не се разликува од генералните просеци.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5285
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Show full item record

Page view(s)

17
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.