Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6350
Title: АНАЛИЗА НА МОЖНОСТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СЕДУМЧАСОВНО РАБОТНО ВРЕМЕ ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ПОСТИГНУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ: ДЕЛФИ МЕТОДА
Other Titles: ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF INTRODUCING SEVEN-HOUR WORKING TIME IN CORRELATION WITH ACHIEVING MAXIMUM PRODUCTIVITY: DELPHI METHOD
Authors: Cvetkoska, Violeta 
Dimovska, Milanka
Keywords: квалитативно предвидување, Делфи метода, работно време, продуктивност.
Issue Date: 2019
Publisher: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics - Skopje, Skopje
Source: Цветкоска, В., Димовска, М. (2019). Анализа на можноста за воведување на седумчасовно работно време во корелација со постигнување на максимална продуктивност: Делфи метода. Годишник на Економски факултет - Скопје, ТОМ54, стр. 343-359.
Abstract: Целта на трудот е да се испитаат проблемите, причините и промените кои можат да влијаат врз промената на работното време, а притоа да се постигне максимална продуктивност. Истражувањето е спроведено преку три круга на анкетни прашалници со користење на методата за квалитативно предвидување – Делфи. Прашалниците се одговорени од 11 испитаници од една финансиска институција во нашата држава во периодот од 20 февруари и 8 мај 2019 година. Прашањата од првиот круг се насочени кон откривање на основните потешкотии со кои вработените се соочуваат во однос на факторот време. Вториот круг го сочинуваат прашања формулирани врз основа на добиените одговори од првиот анкетен прашалник, а третиот круг прашања се формулирани како резултат на добиените одговори од вториот круг. Во трудот се прикажани и детално се анализирани добиените одговори од првиот круг на Делфи методата.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6350
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Годишник 2019 Cvetkoska i Dimovska.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

36
checked on May 28, 2020

Download(s)

11
checked on May 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.