Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/28514
Title: Влијанието и предизвиците од ковид-19 врз работните позиции и пазарот на трудот
Authors: Jovevski, Dimitar 
Tasheva, Marija
Keywords: Ковид-19, пазар на труд, работни позиции, општествени процеси, образовни практики
Issue Date: 1-Nov-2021
Publisher: Економски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Source: Harvard
Abstract: Секоја национална и пазарна економија независно од степенот на развој е засегната од пандемијата Ковид-19. Во изминатата 2020 година бевме сведоци на низа економски шокови дури и во најмоќните економии во светот, кои непосредно се соочија со неповратни финансиски загуби во секој домен. Покрај акутните проблеми поврзани со здравјето на работниците и нивните семејства, вирусот и последователните економски шокови ќе влијаат врз светот на работните позиции како и пазарот на трудот во три клучни димензии: 1) Квантитетот на работните места (и невработеноста и недоволната ангажираност); 2) Квалитетот на работата (на пример, платите и пристапот до социјална заштита); и 3) Ефектите врз конкретни групи што се поранливи на неповолни исходи на пазарите на трудот. Поврзано со ова, во истражувања од институтот McKinsey & Company може да се види дека дел од работните позиции ќе бидат дефицитарни, како здравство, природни науки, што директно има импликации за општествените процеси и образовни практики врз нивната адаптација. Целта на овој труд е на дескриптивен начин да ги согледа и прикаже предизвици и трендовите на пазарот на трудот кои произлегоа како резултат на влијанието на пандемијата со КОВИД-19.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/28514
ISSN: 0489-0922
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dimitar_Jovevski_Marija_Taseva_godisnik_2021_final.docx189.2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Nov 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.