Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2929
Title: "Long run relationship between imports and exports in Republic of Macedonia: Applied cointegration and error correction model”
Authors: Trpkova nestorovska, Marija 
Keywords: увоз, извоз, коинтеграција, модел со корекција на грешка
Issue Date: 2013
Publisher: Faculty of Economics-Skopje
Source: Trpkova, M. 2013 "Long run relationship between imports and exports in Republic of Macedonia: Applied cointegration and error correction model”, Annual of the Faculty of Economics – Skopje, Volume 48, pp.363 – 375, Skopje
Journal: Annual of the Faculty of Economics – Skopje
Abstract: Во овој труд се тестира долгорочната врска меѓу увозот и извозот во Република Македонија. Потврдувањето на долгорочната врска меѓу увозот и извозот укажува на стабилност на надворешната трговија на една земја и одржливост на дефицитот од тековната сметка. Долгорочната врска укажува и на макроекономска политика која е ефективна во својата цел да го постави увозот и извозот во состојба на долгорочна рамнотежа. Во истражувањето се користат месечни податоци за периодот јануари 2004 година до јуни 2013 година. Методологијата на истражување опфаќа тестирање за стационарност на временските серии, тестови за утврдување на должината на временските доцнења, тестирање за условеност по Грејнџер, Јохансенов тест за коинтеграција и модел со корекција на грешка. Истражувањето потврди постоење на условеност по Грејнџер, во насока извозот го условува увозот, како и постоење на една коинтеграциска равенка, односно долгорочен коинтеграциски однос.Моделот со корекција на грешка потврди краткорочна и долгорочна условеност меѓу увозот како зависна променлива и извозот како независна променлива.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2929
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lektor_Trpkova - Nestorovska Marija 2013.docx70.67 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.