Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5264
Title: Емпириско истражување на историската премија за ризик на акционерскиот капитал во случајот на развиените пазари и пазарите во појава
Other Titles: Empirical analysis of the equity risk premium in the case of developed and emerging markets
Authors: Наумоски, Александар 
Keywords: ризик, принос, премија за ризик, развиени пазари, пазари во појава
Issue Date: 2014
Publisher: Економски факултет - Скопје
Source: Наумоски, Александар (2014), „Емпириско истражување на историската премија за ризик на акционерскиот капитал во случајот на развиените пазари и пазарите во појава“, Годишник на Економски факултет – Скопје, 49 , стр. 239-254
Journal: Годишник на Економски факултет - Скопје
Series/Report no.: 49;
Abstract: Глобализацијата на светската економија доведе до силна конвергенција на светските финансиски пазари, не само меѓу развиените земји, туку и меѓу пазарите во појава и развиените земји. Истражувањата од последната деценија силно покажуваат дека корелацијата помеѓу развиените и неразвиените пазари, како и пазарите во појава е исклучително висока што не оди во прилог на тезата за остварување меѓународна диверзификација. Но, во овој труд нема да биде елабориран проблемот на диверзификацијата, туку вниманието ќе биде насочено кон споредба на карактеристиките на историската премија за ризик на акционерскиот капитал во развиените и во пазарите во подем.Ќе тестираме и ќе покажеме дека и покрај големата конвергенција на пазарите на акции во светот, сè уште перципираниот поголем ризик кај пазарите во појавае рефлектиран во поголема пазарна премија за ризик. Така, анализираната просечна годишна премија за ризик кај развиените пазари изнесува 7,68% и е најниска, додека кај пазарите во подем таа е двојно и тројно поголема и изнесува 14,91% (Африка), 23,55% Источна Европа итн., што детално ќе биде елаборирано во овој труд.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5264
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Show full item record

Page view(s)

25
checked on May 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.