Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2932
Title: “Determinants and forecasts of the national inflation”
Authors: Trpkova nestorovska, Marija 
Keywords: инфлација, векторски модел со корекција на грешка, предвидување, Македонија
Issue Date: 2016
Publisher: Faculty of Economics-Skopje
Source: Trpkova, M. 2016 “Determinants and forecasts of the national inflation”, Annual of the Faculty of Economics - Skopje, Volume 51, pp.483 – 497, Skopje
Journal: Annual of the Faculty of Economics - Skopje
Abstract: Предмет на анализа на овој труд е векторскиот модел со корекција на грешка со блок егзогени ограничувања кој ги идентификува инфлациската инерција, глобалните цени на нафата, инфлацијата во Евро зоната, домашниот увоз и домашниот монетарен агрегат М1 како главни детерминанти на домашната инфлација. Големината и насоката на овие ефекти се потврдуваат преку функциите на импулсен одговор. Предвидените вредности на македоноскиот индекс на потрошувачки цени укажуваат на ниска инфлација и можност за ниска дефлација.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2932
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File SizeFormat 
Trpkova-Nestorovska, Marija 2016.docx212.82 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record

Page view(s)

9
checked on May 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.