Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2931
Title: “Life expectancy at birth in Southeastern Europe: Applied cointegrated panel regression”
Authors: Trpkova nestorovska, Marija 
Keywords: очекувано траење на животот, коинтегрирана панел регресија, Југоисточна Европа
Issue Date: 2015
Publisher: Faculty of Economics-Skopje
Source: Trpkova, M. 2015 “Life expectancy at birth in Southeastern Europe: Applied cointegrated panel regression”, Annual of the Faculty of Economics - Skopje, Volume 50, pp.619 – 634, Skopje
Journal: Annual of the Faculty of Economics - Skopje
Abstract: Очекуваното траење на животот често се смета за показател за развојот на една земја. Подигањето на квалитетот на животот преку низа мерки би придонесло до унапредување на знајачни сегменти во општеството. Со цел да се донесе ефикасна политика и да се превземат мерки кои би го зголемиле очекуваното траење на животот, најпрво е потребно да се утврди кои се неговите детерминанти. Цел на трудот е да се утврдат важни променливи големини кои го детерминираат очекуванот траење на живот во земјите од Југоисточна Европа. Во истражувањето е применет методот на коинтегрирана панел регресија. Се користат годишни податоци за перидот од 2000 – 2013 година за 12 земји од Југоисточна Европа. Се тестира влијанието на следниве фактори врз (средното) очекуваното траење на животот: бруто националниот доход per capita, индексот на потрошувачки цени, здравствените трошоци, индексот на производство на храна, вработеноста и имунизацијата на децата. Добиените резултати потврдуваат дека имунизацијата, бруто националниот доход per capita и индексот на потрошувачки цени се основните детерминанти на очекуваното траење на животот во земјите од Југоисточна Европа.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2931
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File SizeFormat 
Trpkova-Nestorovska M, 2015, LEKTOR.docx74.27 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.