Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2922
Title: "Application of the Kruskal - Wallis test in the analysis of the demographic factors of migration in Republic of Macedonia”
Authors: Trpkova nestorovska, Marija 
Keywords: имиграции, емиграции и непараметарски тест Kruskal – Wallis
Issue Date: 2010
Publisher: Faculty of Economics-Skopje
Source: Trpkova, M. 2010 "Application of the Kruskal - Wallis test in the analysis of the demographic factors of migration in Republic of Macedonia”, Annual of the Faculty of Economics – Skopje, Volume 45, pages 615 - 628, Skopje
Journal: Annual of the Faculty of Economics – Skopje
Abstract: Учеството на мигрантското население во вкупното население во Република Македонија во последните неколку децении бележи значителен пораст. Сè поголемата емиграција, пред сè на младото работоспособно население, значително ја менува демографската структура, го забрзува процесот на демографско стареење на популацијата и индиректно има негативно влијание на економскиот раст на земјата. Со цел да се влијае на миграционите движења, истите треба да бидат детално анализирани за да се откријат нивните демографски, економски и останати детерминанти. Целта на овој труд е да ги идентификува основните демографски фактори со успешна примена на непараметарскиот тест Kruskal – Wallis .
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2922
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINAL-~1.DOC377 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record

Page view(s)

27
checked on May 23, 2020

Download(s)

3
checked on May 23, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.