Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2196
Title: Специфични тешкотии во учењето кај учениците – дислексија
Other Titles: Specific difficulties in learning among students -–dyslexia
Authors: Шурбановска, Орхидеја 
Keywords: тешкотии во учењето, дислексија, ученици
Issue Date: 2016
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Шурбановска, О., (2016). Специфични тешкотии во учењето кај учениците – дислексија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, кн. 69/ 201-214
Journal: Годишен зборник на Филозофскиот факултет
Abstract: Дислексијата е тема за дебата која трае со десетици години и сè уште продолжува да биде предмет на дискусија. Британската асоцијација за дислексија најдобро ја дефинира дислексијата како комбинација на способности и тешкотии кои влијаат на процесот на читање, спелување и пишување. Со нив се поврзани слабостите како што се брзина на процесирање на информацијата, краткотрајна меморија, концентрација, секвенционирање и организација, аудитивна и/или визуелна перцепција, говорен јазик и моторни вештини. Во нашата земја, македонското Здружение за дислексија „Ајнштајн“ во 2015 година изврши тестирање на 782 ученици од две средни училишта во Скопје. Тестот со кој учениците вршеа самопроцена на дислексијата беше преземен од Листата за проверка на дислексија од авторите Кавклер, Магајна, Кошак Бадуер, Јанзељ, Андрејчик и Земјак. Добиените одговори покажуваат дека околу 10% од учениците ги манифестираат знаците на дислексија. Овој податок укажува на потребата од дејствување на полето на дислексијата со цел да се олеснат тешкотиите во учењето кај учениците со дислексија во Република Македонија.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2196
ISSN: 0350-1892
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 04: Journal Articles / Статии во научни списанија

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
специфични тешкотии во учењето.pdf274.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on Feb 21, 2020

Download(s)

41
checked on Feb 21, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.