Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1393
Title: Светиот простор и светото време во теоријата за религијата на Мирча Елијаде
Other Titles: Sacred space and sacred time in Mircea Eliade’s theory of religion
Authors: Тодоровска, Марија 
Keywords: свето, простор, време, сместување, почеток, оска, центар
Issue Date: 2016
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Тодоровска М., „Светиот простор и светото време во теоријата за религијата на Мирча Елијаде“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет 69, Скопје, 2016, 23-43.
Journal: Годишен зборник на Филозофскиот факултет
Abstract: Во текстот се прикажани категориите на просторот и на времето преку дихотомијата свето-профано и преку карактеристиките на верувањето на религиозниот човек во светото во теоријата на Мирча Елијаде. Светиот простор е поважен од профаниот, тој е хетероген, влегувањето во него подразбира влегување во подрачје со специфичен и супериорен онтолошки статус. Сместувањето во светот за примордијалниот и за современиот верник е преку ориентирање со помош на светото како центар, како оска (оттука и верувањата во „оската на светот“ и во симболиката на центарот), обезбедувач на безбедна средина, создавач на космос. Митовите како свети сказни раскажуваат за космогонијата, која подразбира топогонија, а со нивната светост и перформативни моќи имаат способност да ја реактуализираат состојбата на иницијалното излевање на светото, на дејствувањето на светите предци или божествата. Така, понатамошно сместување подразбира мимезис на иницијалното диференцирање и структурирање на елементите на светот. Реактуализирањето на космогонијата, покрај подражавање на топогонијата, подразбира и навраќање во светото време на Почетокот. Светото време е исто така нехомогено, и религиското повикување на светоста од „она време“ (како што го нарекува Елијаде) значи прекин на профаното траење и воведување на време кое не поминува, но кое има способност да ја обновува стварноста на верникот во култот.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1393
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 04: Journal Articles / Статии во научни списанија

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04. 05. Svetiot prostor svetoto vreme vo teorijata na mirca elijade_Zbornik FZF.pdf535.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

7
checked on Feb 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.