Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6803
Title: Улогата на услугите во просторот на производи во меѓународната трговија
Authors: Стојкоски, Виктор
Тевдовски, Драган 
Keywords: простор на производи, економски раст, услуги
Issue Date: 2019
Publisher: Економски факултет - Скопје
Source: Стојкоски, Виктор и Тевдовски, Драган (2019) „Улогата на услугите во просторот на производи во меѓународната трговија”, Годишник на Економскиот факултет – Скопје, Том 54, стр. 253-262.
Journal: Годишник на Економскиот факултет – Скопје
Abstract: Знаењето е главен двигател на идниот раст на една економија. Новите движења во макроекономската теорија велат дека постои Простор на производи во кој производите се поврзани преку сличноста на знаењето што го бараат. Токму просторот е тој кој одлучува кое добро е најлесно една држава да го додаде во својата извозна кошничка. Сепак, во досегашните трудови анализата е стриктно фокусирана на добрата, поради недоволната дисагрегација во податоците за услуги. Во овој труд заземаме поинаков пристап, и го создаваме Агрегираниот простор на производи, кој покрај добрата ги содржи и услугите. Заклучуваме дека добрата и услугите не користат слично знаење при нивно производство.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6803
ISSN: 0489-0922
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.