Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6800
Title: Кои се причините за заедничките екстремни позитивни движења на берзите на хартии од вредност од Југоисточна Европа?
Authors: Тевдовски, Драган 
Keywords: логистичка регресија, криза, берза на хартии од вредност, интеграција на финансиски пазари, Југоисточна Европа
Issue Date: 2016
Publisher: Економски факултет - Скопје
Source: Тевдовски, Драган (2016) [12] „Кои се причините за заедничките екстремни позитивни движења на берзите на хартии од вредност од Југоисточна Европа?”, Годишник на Економскиот факултет – Скопје, Том 51, стр. 411-423.
Journal: Годишник на Економскиот факултет – Скопје
Abstract: Целта на трудот е да ги утврди причините за заедничките позитивни екстремни приноси на берзите на хартии од вредност од Југоисточна Европа (ЈИЕ). Анализата се темели на методологијата на Bae et al. (2003). Веројатноста за настанување на заеднички екстремни позитивни приноси се моделира со помош на логистичка регресија. Причините кои што се предмет на анализа се добиваат од релевантна литаратура. Тоа се ефектот на перзистентност, ефектот на видот на средството и ефектот на волатилноста. Резултатите го потврдуваат постоењето на ефектот на перзистентноста во екстремните позитивни приноси во берзите на хартии од вредност од ЈИЕ. Дополнително, се покажува дека постојат разлики во реагирање на сигналите помеѓу земјите од ЈИЕ кои се членки на ЕУ и на оние што не се.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6800
ISSN: 0489-0922
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Show full item record

Page view(s)

15
checked on May 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.