Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5263
Title: Процена на премијата за ризик на акционерскиот капитал со примена на Гордоновиот модел на дисконтирана дивиденда
Other Titles: Estimating the equity risk premium using the Gordon dividend discounting model
Authors: Наумоски, Александар 
Keywords: имплицитна премија за ризик, безризично средство, Гордонов модел
Issue Date: 2013
Publisher: Економски факултет - Скопје
Source: Наумоски, Александар (2013), „Процена на премијата за ризик на акционерскиот капитал со примена на Гордоновиот модел на дисконтирана дивиденда“, Годишник на Економски факултет – Скопје, 48, стр. 317 – 330
Journal: Годишник на Економски факултет - Скопје
Series/Report no.: 48;
Abstract: Премијата за ризик на акционерскиот капитал претставува одвишок принос над безризичната стапка која треба да му овозможи компензација на ризико-аверзичните инвеститори за преземање на ризикот од инвестирањето во акции. Најчесто применуваниот пристап за нејзина процена се базира на историските остварени приноси. Доколку веруваме дека минатото ќе се повтори во иднината, само тогаш овој пристап е валиден. Големиот број истражувачи сметаат дека порелевантни се пристапите на имплицитната и на очекуваната премија за ризик. Овој труд е фокусирана на пристапот на имплицитна премија за ризик на акционерскиот капитал каде премијата за ризик се проценува со примена на некој од широко употребуваните модели за вреднување на акции. Имено, кога инвеститорите го вреднуваат средството, тие имплицитно кажуваат колкава е нивната барана стапка на принос. Таа стапка, намалена за безризичната стапка, ја покажува премијата за ризик. Во овој труд ја развиваме токму оваа интуиција и сакаме да докажеме дека тековната пазарна цена на акцијата, поврзана со очекуваните готовински текови, треба да продуцираат во процена на премијата за ризик на акционерскиот капитал. Тука ќе биде применет Гордоновиот модел на стабилен раст на дивиденда преку емпириската анализа на имплицитната премија за ризик на акционерскиот капитал во Република Македонија.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5263
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Show full item record

Page view(s)

19
checked on May 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.