Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5258
Title: Детерминирање на емпириска дистрибуција на приносите на македонскиот берзански индекс - МБИ10
Other Titles: Determining the empirical distribution of the returns on the Macedonian stock exchange index – MBI10
Authors: Наумоски, Александар 
Keywords: тест за најсоодветна дистрибуција, Андерсон-Дарлинг тест, Johnson SU дистрибуција, Burr (Singh-Maddala) дистрибуција
Issue Date: 2017
Publisher: Економски факултет - Скопје
Source: Наумоски, Александар (2017), „Детерминирање на емпириска дистрибуција на приносите на македонскиот берзански индекс - МБИ10 “, Годишник на Економски факултет – Скопје, 52 , стр. 257-270
Journal: Годишник на Економски факултет - Скопје
Abstract: Овој труд има за цел да ја утврди најсоодветната дистрибуција на веројатноста на приносите на акции на македонскиот берзански индекс (МБИ10). Нормалната дистрибуција е вообичаената претпоставка врз која се базираат различни модели во финансиите. Сепак, ова не е секогаш точно кога се анализира дистрибуцијата на приносите на акциите, бидејќи тие секогаш имаат дебели опашки. Во истражувањето користевме дневни, неделни и месечни податоци на МБИ10 индексот за да ја откриеме најсоодветната дистрибуција на приносите на акции со примена на Андерсон-Дарлинг тестот за најсоодветна дистрибуција. Резултатите покажуваат дека приносите на акциите на МБИ10 индексот немаат нормална дистрибуција и покажуваат лептокуртска и надесно искосена дистрибуција. Дневните приноси на акциите на МБИ10 се најдобро опишани со дистрибуцијата на Johnson SU, додека пак неделните и месечните приноси на МБИ10 со Burr (Singh-Maddala) дистрибуцијата.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5258
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Show full item record

Page view(s)

17
checked on May 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.