Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/4768
Title: Односот помеѓу пристапот на учење, мотивацијата и постигнатите резултати
Other Titles: The relationship between learning approaches, motivation and academic performance
Authors: Јанчевска, Ивана 
Божиновска лазаревска, Зорица 
Keywords: внатрешна и надворешна мотивација, длабински и површен пристап на учење, постигнати резултати
Issue Date: 2016
Publisher: Annual of the Faculty of Economics - Skopje
Journal: Годишник на Економски факултет - Скопје
Abstract: Во текот на студирањето студентите се соочуваат со образовните програми кои се поставени во високото образование и кои им овозможуваат на студентите да дејствуваат и да учат во различни ситуации и на тој начин да се стекнат со потребните знаења, вештини, ставови, карактеристики на личноста кои ќе им помогнат да дејствуваат како квалификувани професионалци. Овој труд ги презентира резултатите од анкетното истражување на пристапот на учење и мотивациjата на студентите од трета и од четврта година на првиот циклус на студии на департман „Сметководство и ревизија“ при Економскиот факултет во Скопје. Според резултатите што ги добивме од истражувањето, сметаме дека високата надворешна и внатрешна мотивираност на студентите доведува до зголемување на длабинскиот пристап на учење по предметите Ревизија и Интерна ревизија, односно сè повисоката надворешна мотивираност кај студентите придонесува за постигнување на сè повисоки и подобри резултати по предметите Ревизија и Интерна ревизија, а со тоа и зголемување на интересот за учење и постигнување на своите лични цели.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/4768
ISSN: 0489-0922
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
godisnik 2016.pdf9.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

119
checked on Jun 14, 2024

Download(s)

167
checked on Jun 14, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.