Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2930
Title: "Forecasting the live births trend in the Republic of Macedonia by using the ARMA model”
Authors: Trpkova nestorovska, Marija 
Keywords: број на живородени деца, ARMA модел, Македонија, предвидување
Issue Date: 2014
Publisher: Faculty of Economics-Skopje
Source: Trpkova, M. 2014 "Forecasting the live births trend in the Republic of Macedonia by using the ARMA model”, Annual of the Faculty of Economics – Skopje, Volume 49, pp.457 – 470, Skopje
Journal: Annual of the Faculty of Economics – Skopje
Abstract: Како составен дел на наталитетот, живородените деца се основен елемент на репродукцијата на населението и поради нивното значење тие се предмет на проучување на ова истражување. Во овој труд се настојува да се опише и анализира овој витален процес, како и да се изврши моделирање на временската серија која го прикажува движењето на бројот на живородени деца во Република Македонија со користење на авторегресивниот модел со подвижни просеци, односно ARMA моделот. Истиот модел се користи за предвидување на идното движење на анализираната временска серија. Се користат месечни податоци за периодот од јануари 2008 година до мај 2014 година. Серијата најпрво се испитува за стационарност, понатаму се врши сезонско прилагодување поради специфичниот сезонски карактер на податоците, а потоа се применува ARMA за опишување на серијата и предвидување на нејзиниот иден развој. По тестирање на повеќе модели, моделот ARMA(1,1) се покажал како најдобар бидејќи ги исполнува потребните статистички претпоставки и има соодветни вредности за мерките на предвидување.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2930
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File SizeFormat 
Marija Trpkova-Nestorovska.docx328.07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.