Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2927
Title: “Determinants and trends of fertility in the Balkan countries – applied panel regression model”
Authors: Trpkova nestorovska, Marija 
Keywords: фертилитет, панел регресија, демографски развој
Issue Date: 2012
Publisher: Faculty of Economics-Skopje
Source: Trpkova, M. 2012 “Determinants and trends of fertility in the Balkan countries – applied panel regression model”, Annual of the Faculty of Economics – Skopje, Volume 47, Skopje
Journal: Annual of the Faculty of Economics – Skopje
Abstract: Целта на овој труд е да се спроведе опсежна анализа на фертилитетот во шест земји од Балканот: Албанија, Бугарија, Хрватска, Грција, Македонија и Турција. Овие земји се карактеризираат со ниски стапки на фертилитет што не овозможува ниту проста репродукција на населението. Зголемениот број на миграции во земјите од Европската Унија и прекуокеанските земји, како и засилениот процес на демографско стареење на популацијата, дополнети со ниската стапка на фертилитет сериозно го нарушуваат демографскиот развој во овие земји. Имајќи ја предвид поврзаноста меѓу демографскиот развој и економскиот развој, потребно е да се утврдат причинителите на ваквите состојби и преземање на соодветни мерки за нивно подобрување.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2927
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Trpkova.pdf590.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 29, 2020

Download(s)

1
checked on May 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.