Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2917
Title: “Application of the cluster analysis in Macedonian stock exchange shares trade”
Authors: Trpkova nestorovska, Marija 
Keywords: кластер анализа, принос, ризик, ликвидност, тестирање на нормалност, тест на Колмогоров и Смирнов, Еуклидово растојание, метод на поврзување, дендрограм
Issue Date: 2008
Publisher: Faculty of Economics-Skopje
Source: Trpkova, M. 2008 “Application of the cluster analysis in Macedonian stock exchange shares trade”, Annual of the Faculty of Economics – Skopje, Volume 43, pages 633 – 648, Skopje, 2008
Journal: Annual of the Faculty of Economics – Skopje
Abstract: Со овој труд сакаме да извршиме кластер анализа на акциите со кои се тргува на Македонската берза според нивниот принос, ризик и ликвидност. Вршиме тестирање на нормалноста на приносот на секоја од акциите и квантификација на наведените променливи, како најважни карактеристики на акциите. Ја користиме познатата мултиваријациона техника – анализа на групирање, изведена со статистичкиот софтвер МИНИТАБ со цел да дојдеме до хомогени групи на акции според наведените променливи. Откако ги добиваме групите, вршиме нивно опишување и класификација на акциите зависно од припадноста во одредена група. Конечните резултати ни даваат рангирање на акциите според нивниот квалитет, или таканаречени ”добри” акции и ”лоши” акции. За секоја акција имаме вредност која ни ја покажува ликвидноста, ризичноста и приносот на таа акција, со што секој успешно информиран инвеститор може да изврши селекција на хартиите од вредност и да оствари профит на берзата.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2917
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiza na grupiranje - MT 2008 - скратена верзија.doc250.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record

Page view(s)

95
Last Week
0
Last month
1
checked on Jun 20, 2024

Download(s)

50
checked on Jun 20, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.