Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2700
Title: Клучни параметри на кост-бенефит анализата во случајот на Македонија
Authors: Сашо Арсов
Keywords: кост-бенефит анализа, јавни проекти, цени во сенка, општествена дисконтна стапка, конверзиони фактори
Issue Date: Nov-2018
Journal: Годишник на Економски факултет - Скопје
Abstract: Во трудот е направен осврт кон кост-бенефит анализата на јавните проекти низ призмата на промените што се случиле во последните дваесетина години, кои предизвикале и промена на околностите кои доведоа до нејзино настанување пред околу половина век. Од една страна, процесите на глобализација, дерегулација и технолошките промени доведоа до исчезнување на некои од дисторзиите на пазарните цени, што беше една од основните причини за примена на оваа техника. Од друга страна, некои денешни појави, како што се продлабочувањето на социјалните разлики и еколошките проблеми дополнително ја засилуваат потребата од нивно вклучување во одлуките за избор на инфраструктурни проекти. Европската Унија и многу други земји континуирано го прошируваат и го систематизираат опсегот на нејзината примена. Дополнително, во трудот се пресметани и некои од т.н. национални параметри, како клучни квантитативни елементи во кост-бенефит анализта на ниво на една земја. Тие потврдуваат дека намалувањето на нивото на увозните царини речиси довело до исчезнување на разликите помеѓу домашните и увозните цени, а девизниот курс не трпи значајна дисторзија поради постоењето на царините. Општествената дисконтна стапка е пресметана на ниво помеѓу 3,9 и 5,6 проценти, што е значително помалку од она што во минатото меѓународните организации го препорачуваа.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2700
Appears in Collections:Faculty of Economics: Conference papers / Трудови од научни конференции

Show full item record

Page view(s)

10
checked on Sep 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.