Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2656
Title: Филозофијата во образованието
Authors: Донев, Дејан 
Поповска, Јасмина 
Тодоровска, Марија 
Џепароски, Иван 
Димишковска, Ана 
Issue Date: 2019
Publisher: Филозофски факултет
Source: Донев, Д., Поповска, Ј., Тодоровска, М., Џепароски, И., Димишковска, А. , "Филозофијата во образованието", Филозофски факултет, Скопје, 2019
Project: Теориска и практична надградба на предметните програми од филозофскиот корпус предмети (Филозофија, Етика, Логика, Естетика) за средно образование
Abstract: Предметните програми во средните училишта се документи во кои се дефинираат корпусот знаења кои учениците треба да ги научат, вештините и компетенциите со кои треба да се стекнат, вредностите кои треба да ги усвојат и начинот на кој треба да се спроведе наставата по еден предмет. Од исклучително значење за успешно спроведување на целите на наставата на еден предмет е постоење на добро осмислени предметни програми кои ќе го следат современиот развој на генеричката дисциплина од која произлегуваат, но и ќе го имаат предвид контекстот во кој се спроведуваат. Во таа смисла, предметните програми треба да бидат постојано теориски и практично надгра-дувани, особено за предметите чиј досег ги надминува чисто познавателните цели и има далекосежни општествени и личносни импликации.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2656
ISBN: 978-608-238-159-6
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 02: Monographs / Монографии

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filozofijata vo obrazovanieto - 2.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

204
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

1,115
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.