Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/25293
Title: НЕВРОМАРКЕТИНГ И КОНЦЕПТОТ НА МУЛТИ-СЕТИЛНО БРЕНД ИСКУСТВО
Authors: Брзовска, Ежени 
Keywords: невромаркетинг, сетилно брендирање, сетилни дразби
Issue Date: 2019
Publisher: Економски факултет - Скопје
Journal: Годишник при Економски факултет - Скопје
Abstract: Сетилата допринесуваат за создавање на искуство при селекција на брендови и влијаат на начинот на кој ќе ги перцепираме и запомниме бренд доживувањата. Сетилното брендирање ја зголемува видливоста и допадливоста на дадени брендови кои инкорпорирале мултисетилно доживување преку конзумирање на нивните производи. Целта на овој труд е да се презентира важноста на мулти сензорното искуство во насока на подобрување на целокупното доживување на потрошувачите, како резултат на конзумирање на конкретен бренд, производ или искуство. Со оглед дека преку сетилните дразби се создаваат и соодветни емоции кои не можат да се измерат со традиционалните методи на истражување, во трудот се дава осврт на основните начела и методи на невромаркетингот. Со помош на невромаркетингот подобро се разбираат одговорите на потрошувачите во процесот на селекција на дадени брендови, производи и услуги
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/25293
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Show full item record

Page view(s)

11
checked on Jan 29, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.