Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/17265
Title: The impact of education expenditures on economic growth in North Macedonia – application of Lucas model
Authors: Cvetanoska, Marijana 
Trpeski, Predrag 
Keywords: економски раст, модел на Лукас, Северна Македонија, трошоци за образование, човечки капитал
Issue Date: 2021
Publisher: Faculty of Economics – Skopje
Source: Cvetanoska Mitev, M. & Trpeski, P. (2021). The impact of education expenditures on economic growth in North Macedonia – application of Lucas model. Annual of the Faculty of Economics - Skopje. Faculty of Economics – Skopje
Journal: Annual of the Faculty of Economics - Skopje
Abstract: Целта на овој труд е да се испита врската помеѓу трошоците за образование, како индикатор на човечкиот капитал и економскиот раст, бидејќи повеќето емпириски докази покажуваат дека образованието може да се смета за здрава инвестиција и за важен фактор кој придонесува во решавање клучни економски проблеми. Ова особено во економија која во процесот на глобализација се базира на знаењето. Поради тоа, применувајќи го моделот на Лукас, целта е да се прикаже улогата и да се испита влијанието на човечкиот капитал врз економскиот раст во Северна Македонија во периодот од 2000 до 2019 година преку користење економетриска анализа на временските серии на трошоците за образование кои се широкоприфатени во теоријата и во емпириските истражувања. Во таа насока, се спроведува регресиона анализа (OLS-метод) проследена со испитување на стацинарноста на сериите, како и испитување на неопходните услови за избор на најдобар модел од достапните алтернативи. Резултатите покажуваат дека постои позитивна врска помеѓу трошоците за образование и економскиот раст во Северна Македонија, и оваа анализа придонесува за пошироката литература за важноста на човечкиот капитал за економскиот раст во Северна Македонија. Уште повеќе, резултатите покажуваат дека со додавање дополнителна единица човечки капитал, приносите од инвестициите во физички капитал ќе бидат поголеми. Трудот ја нагласува важноста на акумулацијата на човечки капитал во Северна Македонија покажувајќи дека формалното образование е важен фактор за разбирање на улогата на човечкиот капитал во процесот на економски раст.
URI: 338.121:37.014.543
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17265
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File SizeFormat 
Godisnik 2021.docx54.46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record

Page view(s)

77
checked on Jun 18, 2024

Download(s)

22
checked on Jun 18, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.