Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/9969
Title: Стручното образование и учениците со посебни образовни потреби
Authors: Велковски, Зоран 
Томевска Илиевска, Елизабета 
Ризова, Елена 
Keywords: стручно образование, наставни планови и програми, индивидуализирани наставни планови, систем за напредување, физички услови
Issue Date: 2014
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Велковски, З., Томевска-Илиевска, Ризова, Е. (2014). Стручното образование и учениците со посебни образовни потреби. Четврта меѓународна конференција – Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност. Зборник на трудови. Филозофски факултет, Скопје, 409-418
Conference: Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност
Abstract: Образовната инклузија на учениците со посебни образовни потреби во стручното образование во Република Македонија ce остварува преку организирана настава во редовните и во специјализираните стручни училишта. Инклузијата на оваа категорија ученици во стручното образование и обука, особено во редовните стручни училишта, е комплексна проблематика што може да ce разгледува од повеќе аспекти. Истражувачкиот проблем кој ce третира во овој труд отвора повеќе истражувачки прашања што ce однесуваат на: инфраструктурната приспособеност на училиштата со индивидуалните потреби на учениците од оваа категорија, видовите и компатибилноста на наставните програми во стручното образование и обука за посебните образовни потреби на учениците, утврдување на застапеноста на индивидуализирани наставни планови во реализацијата на наставата и концепциската поставеност на системот за напредување и транзиција на учениците.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/9969
ISBN: 978-608-238-050-6
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 05: Conference papers / Трудови од научни конференции

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strucnoto_obrazovanie_2014.pdf482.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

43
checked on May 16, 2022

Download(s)

22
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.