Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/9911
Title: Прашањето за ритамот како стратегија за планирање во Валдорфската теорија
Authors: Тасевска, Алма 
Томевска Илиевска, Елизабета 
Ризова, Елена 
Keywords: ритам, стратегија, планирање, Валдорфска педагодија
Issue Date: 2016
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Тасевска, А., Томевска-Илиевска, Е. и Ризова, Е. (2016). Прашањето за ритамот како стратегија за планирање во Валдорфската теорија, Годишен зборник, 69, pp. 61-71.
Journal: Годишен зборник на Филозофскиот факултет
Abstract: Во светската педагошка теорија и практика егзистираат повеќе модели на воспитно-образовна работа во предучилишното, основното и средното воспитание и образование. Појавата на овие модели иницирала поинаков пристап 60 воспитувањето и образованието на децата и учениците, којшто ce темели врз влијателните научни достигнувања за развојот на детето во овој период. Со појавата на демократскиот политички плурализам ce отвораат можностите кон никнување на т.н. образовен плурализам кој води кон спектар на образовни алтернатиеи и можности. Дел од овој концепт ce идеите на Рудолф Штајнер, преточени во образовна филозофија која според сеоите карактеристики е сама no себе својствена и оригинална. Валдорфската педагогија претстаеува еден од ретките модели кој своите педагошки сфаќања, идеи и тенденции ги имплементира во многу специфична дидактичко-методска консталација. Во таа смисла, посебен акцент во овој текст ce придава на прашањето за ритамот како основна стратегија во планирање и програмирање на воспитно-образовниот процес.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/9911
ISSN: 0350-1892
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 04: Journal Articles / Статии во научни списанија

Show full item record

Page view(s)

48
checked on Jun 23, 2022

Download(s)

10
checked on Jun 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.