Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6816
Title: Потреба од бенефициран работен стаж за вработените во вонинституцонална заштита и во институционална заштита за деца со умерена и со тешка интелектуална попреченост
Authors: Станојковска Трајковска, Наташа 
Keywords: деца со умерена и тешка интелектуална попреченост, вонинституционална и институционална заштита, професионално согорување, бенефициран работен стаж
Issue Date: 2015
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Станојковска Трајковска, Н. „Потреба од бенефициран работен стаж за вработените во вонинституцонална заштита и во институционална заштита за деца со умерена и со тешка интелектуална попреченост“. Годишен зборник на Филозофски факултет 68, 2015
Journal: Годишен зборник на Филозофскиот факултет
Abstract: Системот на заштита и рехабилитација на лица со инвалидност, како и воспитно-образовниот систем во Република Македонија од 2000 година, па до денес претрпе низа промени предизвикани од процесите на деинституционализација и инклузија. Ваквите промени предизвикуваат значително да се намали бројот на деца со умерена интелектуална попреченост во дневните центри и во Заводот за рехабилитација на деца и младинци „Топанско поле“, а за сметка на ваквата промена да доминираат децата со тешка интелектуална попреченост. Менувањето на структурата на корисниците, зголемувањето на работниот стаѓ на стручните лица кои работат со оваа категорија деца и слабата надворешна мотивираност предизвикуваат професионално согорување. Истражувањето е спроведено на примерок од 16 стручи лица вработени во Завод за рехабилитација на деца и младинци во Скопје и 94 стручни лица вработени во центрите за дневно згрижување во Република Македонија. Кадарот што е ангажиран на третман на лица со тешка интелектуална попреченост во Специјалниот завод во Демир Капија има работен стаж кој се смета со зголемено траење. Затоа истражувањето е спроведено со цел да испитаме дали стручните лица кои ја покриваат оваа категорија деца имаат потреба од дополнително мотивирање и стимулирање, како и воведување бенефициран работен стаж како можност за зголемување на ефикасноста во работењето и подобрување на квалитетот на живот на стручните профили кои се во директен и секојдневен контакт со деца со умерена и со тешка интелектуална попреченост.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6816
ISSN: 0350-1892
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 04: Journal Articles / Статии во научни списанија

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Потреба од бенефициран работен стаж .pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

45
checked on Dec 4, 2021

Download(s)

5
checked on Dec 4, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.