Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6808
Title: Ефектите на јавниот долг врз економскиот раст – емпириска панел анализа за новите земји членки на ЕУ
Authors: Петковски, Михаил 
Ќосевски, Јордан
Макрешанска Младеновска, Сузана 
Keywords: Јавен долг, Економски раст, Нови членки на ЕУ, Панел регресија
Issue Date: 2019
Publisher: Македонска Академија на Науките и Уметностите
Source: Петковски, М., Ќосевски, Ј., и Макрешанска Младеновска, С., (2018), “Ефектите на јавниот долг врз економскиот раст – емпириска панел анализа за новите земји членки на ЕУ”, Прилози XLIX 1-2 2018, Македонска Академија на науките и уметностите, Скопје, 2019 година
Journal: Прилози: Одделение за Општествени Науки
Abstract: Целта на овој труд е да се анализира влијанието на јавниот долг врз економскиот раст на примерок составен од единаесет нови земји-членки на ЕУ од Централна и Југоисточна Европа за периодот од 2000 до 2016 година. Со оглед на тоа што помеѓу овие земји економскиот и финансискиот развој значително се разликува, ние го поделивме вкупниот примерок во три похомогени субпримероци: Балкански земји (БАЛ-4), Балтички земји (Б-3) и Вишеградски земји (ВИС-4). Резултатите од нашето истражување потврдуваат дека, при контролирани детерминанти на раст (трговска отвореност, растот на население, инфлацијата и странски директни инвестиции), јавниот долг има статистички значајно негативно влијание врз растот на БДП. Дополнително, негативното влијание на јавниот долг врз растот е многу посилно во Балканските земји, кои се во просек помалку развиени отколку Вишеградските и Балтичките земји.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6808
Appears in Collections:Faculty of Economics 03: Journal Articles / Статии во научни списанија

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efektite na javniot dolg vrz ekonomskiot rast.pdf409.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

17
checked on Aug 8, 2020

Download(s)

4
checked on Aug 8, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.