Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6801
Title: Финансиски развој и економски раст во Југоисточна и Централна Европа: Доказ за панел коинтеграција
Authors: Стојкоски, Виктор
Попова, Кристина
Тевдовски, Драган 
Keywords: панел-коинтеграција, финансиски развој, економски раст
Issue Date: 2017
Publisher: Економски факултет - Скопје
Source: Тевдовски, Драган (2017) „Финансиски развој и економски раст во Југоисточна и Централна Европа: Доказ за панел коинтеграција”, Годишник на Економскиот факултет – Скопје, Том 52, стр. 395-409
Journal: Годишник на Економскиот факултет – Скопје
Abstract: Почнувајќи од Шумпетер, макроекономистите тврдат дека финансискиот развој има силен и директен ефект врз долгорочното богатство на една нација. Во овој труд, емпириски се тестира оваа врска на панел податоци од 16 земји од Југоисточна и Централна Европа, за периодот од 1995-2014 година преку техниката на панел коинтеграција. Откриваме, дека финансискиот развој има позитивен ефект на бруто домашниот производ по глава на жител. Ефектот е статистички значаен и е економски голем, заради тоа што е близу двапати поголем од ефектот на бруто капиталните инвестиции врз бруто домашниот производ по глава на жител. Дополнително, тестовите на панел коинтеграција упатуваат на можна ендогена врска помеѓу променливите.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6801
ISSN: 0489-0922
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.