Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6610
Title: Маркетинг во мултикултурни општества: разбирање и промовирање семејна разновидност
Authors: Авировиќ Бундалевска, Ирена 
Keywords: реклами, брендови, разновидност, мултикултурни општества, семејства.
Issue Date: 2017
Publisher: Macedonian Association of Marketing
Source: Авировиќ Бундалевска, И. (2017). Маркетинг во мултикултурни општества: разбирање и промовирање семејна разновидност. International Marketing Journal.
Journal: International Marketing Journal
Abstract: Развојот на современите општества, како и процесите на урбанизација, глобализација и индустријализација, значително ја сменија семејната и општествената структура. Истовремено, сликата на семејствата која се промовира во медиумите се прилагодува постојано на новите предизвици. Така, вообичаената претстава на радосно нуклеарно семејство од белата раса, прикажано во рекламите на западните брендови е заменета со поразновидно и реално застапување на современите семејства и општества. Предмет на анализа на овој труд е начинот на прикажување на семејствата и различностите во западните медиуми во минатото и денес. Истражувањето ќе опфати, но нема да се ограничи на расна, социјална, религиска и јазична различност. Исто така, трудот ќе ги истражи и анализира кампањите на неколку познати брендови во современите мултикултурни општества. Дополнително, трудот ќе ги прикаже состојбите во современото македонско општество, како и застапеноста на семејната разновидност во медиумите во споредба со актуелните светски трендови. Фокусот ќе биде осврнат кон најпопуларните реклами и брендови кои го пресликале мултикултурниот карактер на државата од нејзината независнот во 1991 година до денес.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6610
ISSN: 1857-9787
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 04: Journal Articles / Статии во научни списанија

Files in This Item:
File SizeFormat 
Paper-marketing-Avirovic.docx265.74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record

Page view(s)

41
checked on May 16, 2022

Download(s)

10
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.