Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5254
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНаумоски, Александарen_US
dc.date.accessioned2019-11-07T14:08:35Z-
dc.date.available2019-11-07T14:08:35Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationНаумоски, Александар. (2016), „Влијанието на менаџментот на работниот капитал врз профитабилност на компаниите: осврт врз компаниите во Република Македонија“, Годишник на Економски факултет – Скопје, 51 , стр. 253-266en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/5254-
dc.description.abstractРаботниот капитал на компанијата има големо учество во вкупните средства и затоа ефикасниот менаџментот со работниот капитал има значајно влијание врз профитабилноста на компанијата. Во овој труд во фокусот на истражувањето е влијанието на одделните компоненти од работниот капитал врз профитабилноста на компаниите. Истражувањето е направено на примерок од триесет и две компании, котирани на Македонската берза на хартии од вредност. Истражувањето опфаќа период од десет години (2006 - 2015 година) со примена на панел регресиона анализа. Основните заклучоци до кои се дојде во истражувањето се дека: (1) постои статистички значајна негативна врска помеѓу периодот на наплата на побарувањата од купувачите и бруто оперативната добивка. Тоа значи дека попрофитабилните компании во пократок период ги наплатуваат своите побарувања од купувачите; (2) постои статистички значајна негативна врска помеѓу периодот на конверзија на залихите и бруто оперативната добивка. Ова значи дека компаниите кои држат помал обем на залихи имаат помал обем на трошоци и поголема профитабилност; (3) постои статистички значајна позитивна врска помеѓу периодот на исплата на обврските кон добавувачите и профитабилноста. Добиениот резултат е конзистентен со основното правило во менаџментот на работниот капитал дека фирмите треба да настојуваат да ги одложуваат нивните плаќања кон кредиторите колку што е можно повеќе, водејќи сметка да не ги доведат во прашање добрите деловни односи со нив.en_US
dc.language.isomken_US
dc.publisherЕкономски факултет - Скопјеen_US
dc.relation.ispartofГодишник на Економски факултет - Скопјеen_US
dc.relation.ispartofseries51;-
dc.subjectменаџмент на работниот капитал, циклус на конверзија на готовината, Македонска берза на хартии од вредностen_US
dc.titleВлијанието на менаџментот на работниот капитал врз профитабилност на компаниите: осврт врз компаниите во Република Македонијаen_US
dc.title.alternativeThe influence of the working capital management on the corporate profitability: the case of the companies in the Republic of Macedoniaen_US
dc.typeJournal Articleen_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptFaculty of Economics-
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје
Show simple item record

Page view(s)

25
checked on Jan 25, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.