Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/4071
Title: КОИ ФАКТОРИ СЕ ОД КРУЦИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПРИ ИЗБОР НА УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ?
Other Titles: WHAT FACTORS ARE OF CRUCIAL IMPORTANCE FOR STUDENTS IN CHOOSING AN UNIVERSITY FOR POSTGRADUATE STUDIES?
Authors: Цветкоска, Виолета 
Keywords: универзитет, последипломски студии, фактори, повеќекритериумски модел
Issue Date: 2018
Publisher: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics - Skopje, Skopje
Source: Cvetkoska, Violeta. What Factors are of Crucial Importance for Students in Choosing a University for Postgraduate Studies. Annual Collection of the Faculty of Economics – Skopje, 53, 2018, 621-638.
Abstract: Целта на овој труд е да се испита кои фактори се од круцијално значење за студентите од четврта студиска година на Економскиот факултет – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје при избор на универзитет за последипломски студии во Република Македонија и да се предложи повеќекритериумски модел за донесување на одлука за избор на универзитет во кој овие фактори ќе служат како инпут. Истражувањето е спроведено преку анкетен прашалник во декември 2017 година. Прашалникот е пополнет од 225 испитаници, од кои 172 сакаат да продолжат на последипломски студии. Од овие 172 испитанци, 85 сакаат да продолжат на последипломски студии во Република Македонија, а 87 во странство. Во трудот се анализирани одговорите од испитаниците кои сакаат да продолжат на последипломски студии во Република Македонија. Врз основа на добиените одговори, најчесто наведени фактори се: студиска програма, квалитетен академски кадар, поврзаност на предметите со практиката, цена на чинење, ранг, признаен универзитет надвор од Република Македонија, државен универзитет, стекнување на ново знаење и организираност на настава. Овие фактори се критериуми во предложениот повеќекритериумски модел, чие решение ќе им служи на доносителите на одлука како препорака при избор на најдобар универзитет. За Економскиот факултет – Скопје, идентификуваните фактори се основа за натамошно подобрување и промоција на последипломските студии.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/4071
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Godisnik 2018 final-621-638.pdf4.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on Aug 8, 2020

Download(s)

3
checked on Aug 8, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.