Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/30871
Title: ЗАПИСИ И НАТПИСИ ОД МАНАСТИРОТ СВЕТА ПРЕЧИСТА КИЧЕВСКА
Authors: Александар Крстаноски
Keywords: записи, натписи, историска содржина, богословска содржина
Issue Date: 2019
Publisher: Кирилометодиевистика, МАНУ
Abstract: Како плод на својата долговековна духовна и културно-просветна дејност, манастирот „Света Пречиста Кичевска“ се здобил со свое богато писмено наследство. Тука пред сè спаѓаат четиринаесетте откриени ракописи кои му припаѓале на овој манастир, но и голем број печатени книги и текстови напишани врз тврд материјал. Предмет на овој труд се записите и натписите зачувани врз материјалното културно наследство на овој духовен центар, а со цел тие да бидат анализирани и искоментирани од содржински, лингвистички, книжевен и богословски аспект. Класифицирани се според нивната содржина и местото каде што се наоѓаат.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/30871
Appears in Collections:Faculty of Theology: Journal Articles

Show full item record

Page view(s)

16
checked on Jul 13, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.