Institute of Sociological, Political and Juridical Research

Logo

Основни информации

The Institute for Sociological, Political and Juridical Research was founded in 1965 with the decision of the Council of the University “St. Cyril and Methodius". Since then, the ISPJR is devoted to scientifically examine the sociological, political and legal phenomena in the country, to encourage and to organize appropriate researches for social development, to educate young scientist and to develop scientific staff. Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања е основан во 1965 година со одлука на Советот на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" во Скопје. Од тогаш, ИСППИ е посветен на научното истражување на социолошките, политиколошките и правните појави во земата, на поттикнување и организирање соодветни истражувања за развој на општеството, на подготвување на научен подмладок и усовршување на научен кадар.

Зачленете се да добивате дневни e-mail известување на нови дополнувања на оваа збирка