Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2674
Title: Ефекти од формирање на Внатрешниот пазар на ЕУ
Authors: Makrevska disoska, Elena 
Issue Date: 2016
Publisher: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје
Journal: Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, том 54
Abstract: Ефекти од формирањето на Внатрешниот (Единствениот) пазар, покажуваат дека доминатното место како моќна економска сила во светот, Унијата го има обезбедено преку процесот на регионално интегрирање и активно учество во тргувањето со стоки, услуги и капитал на меѓународниот пазар, како и преку мобилноста на лицата во рамките на Унијата. Внатрешниот пазар е столбот на ЕУ и стожер на нејзиниот раст. Унијата учествува со речиси 20% во вкупниот светски увоз и извоз на стоки. Со воведувањето на еврото, Унијата го има зголемено своето влијание и во меѓународниот монетарен систем. Меѓутоа, економската криза доведе до пресврт во развојот на настаните и придонесе за губење на позициите што Унијата претходно ги стекнала. Фокусот на овој труд е анализа на остварените ефекти и можностите за продлабочување на Внатрешниот пазар.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2674
ISSN: 0583-5062
Appears in Collections:Faculty of Economics 03: Journal Articles / Статии во научни списанија

Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.