Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2650
Title: 12 тези за разбирање на Свети Климентовата етика
Other Titles: 12 thesis for understanding the ethics of St. Clement of Ohrid
Authors: Донев, Дејан 
Keywords: етика, зло, Бог, едукација
Issue Date: 2018
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Донев, Д. (2018). 12 тези за разбирање на Свети Климентовата етика. Годишен зборник на Филозофскиот факултет 71, 35-43.
Journal: Годишен зборник на Филозофскиот факултет
Abstract: Културата и нејзиниот опсег зависат и од етиката на луѓето кои ја креираат. Заклучокот е базиран на искуството во креирањето на култура на подрачјето кое во еден дел на Европа му го даде описменувањето и новите начини на разбирање на светот. Како таква беше етиката на св. Климент Охридски... Давајќи ни го словото, Бог нè обврзува да правиме добро, а не зло. Разбирајќи го ова, на св. Климент не му беше тешко да отиде чекор понатаму во голото прифаќање на етичките постулати, извикувајќи: „Не е доволно само да се бега од злото, туку истовремено и да се прави добро!“ Ова доведе до начин на однесување кој е: - етика која нуди знаење; - знаење за Бога во себе, за себе; - етика на креирање личен идентитет и признавање и почитување на другите идентитети. Недостатокот од вакво интердисциплинарно размислување за овој вид улога на етиката на овие подрачја, како и за нејзините последици, се отворена можност за глобален пад на културите.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2650
ISSN: 1857-7938
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 04: Journal Articles / Статии во научни списанија

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02 DONEV mkd.pdf173.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
02a DONEV eng.pdf144.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

132
checked on Jun 29, 2022

Download(s)

99
checked on Jun 29, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.