Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/21968
Title: Застапеноста на христијанското образование во европските земји
Other Titles: Современото христијанско образование – состојби, предизвици и очекувања – Зборник на трудови
Authors: Aneta Jovkovska
Issue Date: 2018
Publisher: АПЕР „Просветление“, Скопје
Source: Јовковска, А., „Застапеноста на христијанското образование во европските земји“, Современото христијанско образование – состојби, предизвици и очекувања – Зборник на трудови, АПЕР „Просветление“, Скопје (67-120).
Abstract: Во повеќето европски земји запознавањето со религиите, учењето за религиите или религиозното образование е дел од наставната програма на јавните училишта (со исклучок на Албанија и Франција). Деталните наставни програми за предметот се разликуваат од земја до земја. Сите модели и пристапи кон религиското образование имаат своја историја и „биографија“ и се резултат на сложени настани под влијание на религискиот пејзаж на земјите, улогата и вредноста на религијата во општеството, структурата на образовниот систем и односот помеѓу државата и црквите и верските заедници. Сето горенаведено треба да се земе предвид за да се разбере природата на религиското образование во секоја европска земја.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/21968
Appears in Collections:Faculty of Theology: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

10
checked on Aug 14, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.