Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/21852
Title: За потеклото на фраземите
Authors: Биљана Мирчевска-Бошева
Keywords: фраземи, потекло, историско-етимолошки истражувања
Issue Date: 2020
Publisher: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Conference: Претходниците како современици : македонскиот јазик во споредбените лингвистички истражувања. Научен собир одржан на 27-28 мај 2019 г.
Abstract: Овој прилог има за цел да даде теоретски приказ на ставовите на различни фразеолошки школи во поглед на потеклото на фраземите. Имено, фразеологијата традиционално се смета за ризница на националните специфики, на архаични зборови и структури поврзани со обичаите, традициите и верувањата на еден народ. Но, ваквиот традиционален став за културнонационалната специфичност на фразеологијата во последно време подлежи на значителна редукција. Преку последователни споредби на фраземите во повеќе јазици, се доаѓа до заклучок дека повеќето од нив не се национално-специфични, туку интернационални.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/21852
Appears in Collections:Faculty of Philology: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

5
checked on Aug 14, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.