Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/21852
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБиљана Мирчевска-Бошеваen_US
dc.date.accessioned2022-08-01T11:44:28Z-
dc.date.available2022-08-01T11:44:28Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/21852-
dc.description.abstractОвој прилог има за цел да даде теоретски приказ на ставовите на различни фразеолошки школи во поглед на потеклото на фраземите. Имено, фразеологијата традиционално се смета за ризница на националните специфики, на архаични зборови и структури поврзани со обичаите, традициите и верувањата на еден народ. Но, ваквиот традиционален став за културнонационалната специфичност на фразеологијата во последно време подлежи на значителна редукција. Преку последователни споредби на фраземите во повеќе јазици, се доаѓа до заклучок дека повеќето од нив не се национално-специфични, туку интернационални.en_US
dc.language.isomken_US
dc.publisherИнститут за македонски јазик „Крсте Мисирков“en_US
dc.subjectфраземи, потекло, историско-етимолошки истражувањаen_US
dc.titleЗа потеклото на фраземитеen_US
dc.typeProceeding articleen_US
dc.relation.conferenceПретходниците како современици : македонскиот јазик во споредбените лингвистички истражувања. Научен собир одржан на 27-28 мај 2019 г.en_US
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
Appears in Collections:Faculty of Philology: Conference papers
Show simple item record

Page view(s)

7
checked on Sep 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.