Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1901
Title: Љубовта како грижа – односот меѓу верникот и светото
Other Titles: Love as dedicated care – the relation between the believer and the sacred
Authors: Тодоровска, Марија 
Keywords: свето, грижа, верник, жртва (жртвување), религиозен човек
Issue Date: 2016
Publisher: Здружение за компаративна книжевност & ЗКФМ „Антика“
Source: Toдоровска, М., „Љубовта како грижа - односот меѓу верникот и светото“, Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција „За љубовта“, Здружение за компаративна книжевност (ЗКММ) / Здружение на класични филолози „Антика“, Скопје, 2016, 247-268.
Conference: За љубовта
Abstract: Во текстот се разгледува идејата за љубовта како грижа, преку сфаќањето на религијата како грижа за светото. Односот на посветеност, почит и љубов на верникот кон светото е покажан преку зависноста на светото од заштита, редовна реактуализација, негово одржување како силно и моќно. Внимание е обрнато на карактеристиките на светото како моќ отаде границите на вообичаената, профана стварност, но моќ што и покрај способноста за пролиферација, како резултат на нејзината силна контагиозност, сепак има потреба од заштита од влијанието на несветата стварност. Силен акцент, преку истражувањата од англиската антрополошка школа и француската социолошка школа, е ставен на идејата за ритуалното принесување жртви во примордијалните форми на религијата, како начин за поврзување на верникот од религиозната заедница со светото (со тотемот како негов свет предок, или со некакво божество), но и со нему ближните припадници на кланот со кои споделува ист животен принцип, ист колективен идентитет. Потоа наведени се амбивалентните карактеристики на светото и амбигвитетот на чувства што кај верникот ги предизвикуваат.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1901
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 05: Conference papers / Трудови од научни конференции

Show full item record

Page view(s)

13
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.