Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/16803
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБимбилоска, Тањаen_US
dc.date.accessioned2022-03-02T11:23:10Z-
dc.date.available2022-03-02T11:23:10Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationБимбилоска, Тања (2022). Креативна организациска клима и мотивација на вработени во приватен сектор. Магистерска теза. Скопје: Филозофски факултет, УКИМ.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/16803-
dc.descriptionМагистерска теза одбранета во 2022 година на Филозофскиот факултет во Скопје, под менторство на проф. д–р Виолета Арнаудова.en_US
dc.description.abstractВо денешните современи услови на делување станува императивна потребата организациите да бидат постојано "будни", односно да бидат во тек со промените кои постојано се воведуваат, да бидат креативни и да воведуваат новини за да опстанат на пазарот. Глобализацијата со себе носи промени кои пак предизвикуваат огромни промени на пазарот. Креативната организациска клима ја создаваат и поттикнуваат менаџерите заедно со вработените кои се одговорни за целокупниот процес на фукнционирање на организацијата. Мотивацијата е темел на секојдневното функционирање и претставува движечка сила која ги поттикнува вработените на одредени однесувања, а токму поттикнувачи на овој процес се менаџерите, чија основна цел се човечките ресурси, односно вработените, грижата за нив, како и постигнувањето конкурентска предност, развивање креативна организациска клима, задржување на вработените во организацијата и успешно справување со кризи. Неопходно е менаџерите да се грижат за своите вработени и една од нивните главни преокупации треба да биде мотивацијата на човечките ресурси во организацијата, што би придонело за создавање пријатна работна атмосфера, а со тоа и напредок, конкурентна предност и профит во организацијата. Целта на овој труд е е да ја утврди поврзаноста на креативната организациска клима со мотивацијата (екстринзична и интринзична) на вработените во приватниот сектор.en_US
dc.language.isomken_US
dc.publisherФилозофски факултет, УКИМ, Скопјеen_US
dc.subjectмотивација, креативна организациска клима, менаџери, приватен секторen_US
dc.titleКреативна организациска клима и мотивација на вработени во приватен секторen_US
dc.typeThesisen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 07: MA Theses / Магистерски тези
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tbimbiloska2022.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

42
checked on Aug 14, 2022

Download(s)

41
checked on Aug 14, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.