Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/16799
Title: Добросостојба кај адолесценти со попреченост и нивна мотивација за постигнувања
Authors: Анѓеловска, Сандра
Keywords: инклузивност, образование, мотивација, адолесценти, добросостојба
Issue Date: 2022
Publisher: Филозофски факултет, УКИМ, Скопје
Source: Анѓеловска, Сандра (2022). Добросостојба кај адолесценти со попреченост и нивна мотивација за постигнувања. Магистерска теза. Скопје: Филозофски факултет, УКИМ.
Abstract: Децата со попреченост и нивната интеграција во инклузивно образование подразбира нивна соодветна мотивација, особено на адолесцентите треба да им се укаже на можностите и начинот на кои истите може да се надградат и да израсат во индивидуи на кои ќе им се даде еднаква шанса да учествуваат во општественото живеење. Притоа, мотивацијата како внатрешна движечка сила на адолесцентите на попреченост да им овозможи да бидат креатори на нивната добростојба и целосна општествена интеграција. Секако, овие процеси се макотрпни долги скапи и бараат вклучување на посебни специјализирани и едуцирани човечки ресурси кои ќе работа со овие деца бараат и поинакви специфични услови за дел од нив но сепак се возможни и практично применливи како што постојат и многу примери во светот па и во нашата држава. Овој труд подетално ќе се занимава со состојбата на адолесцентите со некаков вид на попреченост, нивната општествена интеграција преку инклузивноста образование и нивната мотивација за постигнување на сопствените цели. За таа цел, покрај теоретскиот приод кон мотивацијата ќе бидат поединечно анализирани и инклузивното образование, неговите функции и значење како и можностите што истото ги нуди. Дополнително на ова во истражувачкиот дел на трудот покрај претставувањето на податоците од истражувањето ќе следи и детална анализа на тековната состојба со адолесцентите со попреченост и инклузивното образование во Република Северна Македонија.
Description: Магистерска теза одбранета во 2022 година на Филозофскиот факултет во Скопје, под менторство на проф. д–р Наташа Станојковска-Трајковска.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/16799
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 07: MA Theses / Магистерски тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sangelovska2022.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

13
checked on Jun 27, 2022

Download(s)

6
checked on Jun 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.