Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/15708
Title: Менаџирање на вработени со намалени работни способности
Authors: Мустафоска, Бернанда
Keywords: лица со попреченост, компании, ставови на менаџери, вработување
Issue Date: 2021
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Мустафоска, Бернанда (2021). Менаџирање на вработени со намалени работни способности. Магистерска теза. Скопје: Филозофски факултет.
Abstract: Гледиштето на јавноста за попреченоста во голема мера се заснова на стереотипи, сепак, во поново време постојат искуства за работа со лица со попреченост, без разлика дали станува збор за физичка, ментална, или интелектуална попреченост. Ова истражување опфати анкетирање на 450 лица од три таргет групи: менаџери, вработени со попречености и вработени од општа популација. Студијата истражуваше какви се ставовите на овие три анкетирани групи во работно опкружување со лица со попречености. Истражувањето покажа дека при селекција и регрутција на идни вработени се применуваат општите правилници како и за лица од општа популација. Не се применуваат посебни тестови за тестирање на лицата со попречености. Се идентификуваше дека менаџерите не се директно инволвирани во интеграција на лицата со попреченост во новата работна средина. Вработување на лица со попречености, најчесто не резултира со адаптација на работното место, бидејќи менаџерите и работодавачите целат кон нивно вработување на место кое речиси не би барало инвестиција за адаптација. Поради социјална инлузија на лицата со попреченост, едукацијата на овие лица и нивно вклучување во работните процеси во рамките на компаниите е од витално значење. Преземајќи позитивни чекори за да се разбере бенефитот што се добива преку преку помагањето на лицата со поспреченост, вклученоста на компаниите, кои вработуваат вакви лица има витално значење како за општеството така и лично за самите лица со попреченост.
Description: Магистерска теза одбранета во 2021 година на Филозофскиот факултет во Скопје, под менторство на проф. д–р Милева Ѓуровска.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/15708
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 07: MA Theses / Магистерски тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bmustafoska2021.pdf700.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 25, 2022

Download(s)

11
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.