Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/15545
Title: Постигнувањата на учениците со посебни образовни потреби: следење, оценување, вреднување
Authors: Илиќ Пешиќ, Милена
Keywords: ученици со посебни образовни потреби, следење, оценување, вреднување.
Issue Date: 2021
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Илиќ Пешиќ, М. (2021). Постигнувањата на учениците со посебни образовни потреби: следење, оценување, вреднување. Докторска дисертација. Скопје: Филозофски факултет.
Abstract: Вклучувањето на децата со посебни образовни потреби во редовниот училиштен систем е во фокус на образовната практика во 21ви век. На учениците со посебни образовни потреби треба да им се обезбеди еднаква можност да го демонстрираат она што го научиле. Предмет на ова истражување се практиките на следење, оценување и вреднување на постигнувањата на учениците со посебни образовни потреби вклучени во редовно образование со процесот на инклузија и на ученици со ПОП во посебните училишта и паралелки. Вкупно 480 наставника и 335 родители зедоа учество во истражувањето. Прашалникот за наставници е адаптиран и прилагоден од прашалникот што се појавува во работата на Mc Millan (2001), Duncan и Noonan (2007), и Gursky (2008). Резултатите покажуваат дека постои разлика во пристапот што го користат наставниците кај учениците со посебни образовни потреби и учениците од редовната популација. Вложениот труд на ученикот е фактор со најголемо влијание во формирањето на оценката за разлика од споредувањето оцени од други професори коешто е најмалку застапено. Усната презентација на учениците е најчестиот користен вид на проценка на знаењето од странана наставниците, додека најмалку користени се есејските прашања. Наставниците кои работат со различни целни групи користат различни начини за процена на когнитивното ниво на постигнување. Постојат разлики во перцепцијата од страна на родителите во однос на проценувањето и оценувањето на знаењето на нивните деца кај учениците со ПОП и учениците од редовната популација.
Description: Докторска дисертација одбранета во 2021 година на Филозофскиот факултет во Скопје, под менторство на проф. д–р Наташа Ангелоска Галевска.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/15545
Appears in Collections:UKIM 02: Dissertations from the Doctoral School / Дисертации од Докторската школа
Faculty of Philosophy 09: Dissertations from the Doctoral School / Дисертации од Докторската школа

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
milicpesic2021.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

44
checked on May 25, 2022

Download(s)

64
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.