Faculty of Dentistry: PhD Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 193
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Рационална дијагностичка и прогностичка проценка на можните алергични реакции на локални анестетици in vivo и in vitro тестирања (докторска дисертација).Симјановска Љ.2009Thesis
Проценка и влијанието на збиеноста на мандибуларните инцизиви и нивната позиција на кранифацијалната морфологија. (докторска дисертација).Тошеска – Спасова Н.2009Thesis
Валоризација на клиничко-тераписките атрибути на ултрасоничната наспроти конвенционалната ретро препарација (докторска дисертација).Кацарска М.2009Thesis
Тродимензионална анализа на дистрибуцијата на оклузалните сили кај парцијални протези со дистално слободни седла според методот на конечни елементиПанчевска С.2010Thesis
Влијанието на иригационите солуции на SWEAR LAYER виталните структури и дентинот на ендодотски третирани забиМуратовска И.2010Thesis
Корелација на патолошките калцификати во забната пулпа со патолошки калцификати во други органи во организмотАлексова П.2010Thesis
Инхибиција на деминерализацијата на емајлот околу брекетите во тек на ортодонтски третман IN VIVO и IN VITRO студијаБилбилова – Жабакова Е.2010Thesis
Следење на почетните развојни етапи и можност за негова превенцијаКокочова – Ивановска О.2011Thesis
Проценка на влијанието на матрик металопротеиназите врз деструктивните процеси на ткивата во тек на парадонталната болестРистоска С.2011Thesis
Ултраструктурна и физичка процена на силата на врзување помеѓу атхезивните површини на тврдите забни ткива и композитите при употреба на заштитни подлогиСтојановска В.2011Thesis
Инфламаторните цитокини и нивната улога во модилирањето на клиничката експресија на плак – индуцирана гингивална инфламацијаСтефановска Е.2011Thesis
Клиничка, антибактериска, радиогравска и хистопатолошка евалуација на третманот на авитални млечни забиПавлевска Мери2011Thesis
Хемиски и микробиолошки аспекти на вградувањето антимикробни соединенија во глас-јономен цементиДимков А.2011Thesis
Пушењето: модифицирачки ризик фактор во етиопатогенетските механизми на пародонталната болестМиндова С.2011Thesis
Спектрофотометриска анализа на боите на предните максиларни заби и промената според полот и возрастаПустина Красниќи Т.2012Thesis
Определување на нивото на кортизол во серум при екстракција на заби кај нормотензивни, хипертензивни и дијабетични пациентиАгани З.2012Thesis
Импликација на континуираната антитромбоцитна терапија врз интраоперативното и посоперативното крвавење при изведувањето на оралнохируршките интервенцииЈанев Е.2012Thesis
Процена на влијанието на површинската обработка на керамички надградби и нивниот ефект на фрактурната резистентност на ендодонтско третирани забиЈовановски С.2012Thesis
Влијанието на полиоморфизиите на гените за матрикс метало-протеиназите врз прогресијата на клиничката слика кај хроничните периапикални процеси и акутните одонтогени инфекцииЕвросимовска Б.2012Thesis
Осеоинтеграција на ендоосеалните дентални импланти кај пациенти со дијагностициран diabetes mellitusФилиповски В.2013Thesis
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 193