Faculty of Dentistry: PhD Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 128
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Компаративна студија помеѓу оралното здравје и природно флуорираните води за пиење во одредени региони на РМАмбаркова Весна2015Thesis
Прогностичка сигнификантност на DNA метипацијата и нивото на тумор – супресивна miRNA кај оралнит карциномДвојаковска Сузана2015Thesis
Застапеност на хиподонција кај популацијата во Република МакедонијаДарко Поп Ацев2015Thesis
Терапевтска ефикасност на PerioChip хлорхексидин глуконат врз пародонталанта болестСахмедин Сали2015Thesis
Влијание на коскените маркери во проценка на минерализација на орално – хируршки коскени дефекти кај пациенти со Diabetes mellitusАпостолова Гордана2015Thesis
Компаративна нумеричка анализа на поставеноста на хиоидната коска кај индивидуи со нормална оклузија и кај индивидуи со малоклузија 2 класа и мандибуларна ретрогнатијаКирков Игор2014Thesis
Евалуација на молекуларни маркери кај орален карциномКирков Антонио2014Thesis
Влијание на различни материјали за пулпино прекривање врз хистопатолошкиот одговор на пулпатаЕфтимоска Марина2014Thesis
Евалуација на каналната обтурација на коренските канали на забот со мирко – компјутер томографијаЕмини Лидихана2014Thesis
Корелација на хемиското и ласерското белење на забите низ призма на можното влијание врз естетскиот ефект, виталноста и улстраструктурата на забитеМицевска - Филиповска Весна2014Thesis
Евалуација на јачината на керамичко – цементното поврзување кај целосно керамичките системи – студија IN VITROБајрактарова - Ваљакова Емилија2014Thesis
Влијаието на возраста врз скелетираните антеро – постериорни промени кај пациенти со малоклузија III класа при ортопедска максиларна протракцијаЦарчева – Шаља Софија2014Thesis
Проценка на ризични фактори за кариес кај деца проследена преку програмата на кариограм моделотАлимани – Јакупи Јетмире2014Thesis
Антибактериски ефекти на озонот во гасна состојба и Nd: YAG ласерот IN VIVOАјети Неџмие2014Thesis
Евалуација на имунолошките, микробиолошките и вирусолошките аспекти на денталните имплантиВелевска – Стефковска Даниела2013Thesis
Морфолошки карактеристики на краниофацијалниот комплекс кај индивидуи со Turnerov сиднромБајрактарова – Мишевска Цветанка2013Thesis
Осеоинтеграција на ендоосеалните дентални импланти кај пациенти со дијагностициран diabetes mellitusФилиповски Владимир2013Thesis
Ретроспективна студија со валоризација на епидемиолошките карактеристики и потенцијалните ризик фактори кај пациенти со расцеп со проспективен тек (1996 – 2009) во Република МакедонијаДимовска Радмила2013Thesis
Влијанието на полиоморфизиите на гените за матрикс метало-протеиназите врз прогресијата на клиничката слика кај хроничните периапикални процеси и акутните одонтогени инфекцииЕвросимовска Билјана2012Thesis
Процена на влијанието на површинската обработка на керамички надоградби и нивниот ефект на фрактурната резистентност на ендодонтско третирани забиЈовановски Сашо2011Thesis
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 128