Faculty of Dentistry: PhD Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 219
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Влијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз јачината на врската на композитното колче со дентинотМарија Андоновска2022Thesis
Застапеност и улога на bacteroides и fusobacterium кај пациенти од македонска и албанска припадност со пародонтопатијаУрим Тефику2022Article
Спирометриска процена на респираторниот капацитет кај корисниците на тотални протезиФилип Тантуровски2022Thesis
Компаративна анализа на ефектот од примена на 4MATRIX коскен супституент со или без PRF врз инфракоскените пародонтални џебовиБилбил Речица2022Thesis
Хирушки методи на третирање на мекоткивни дефекти во оралната хирургијаЖаклина Менчева2022Thesis
Вертикална дебелина на гингивата како фактор за пери-имплантна коскена загубаДарко Велјановски2022Article
Рационална дијагностичка и прогностичка проценка на можните алергични реакции на локални анестетици in vivo и in vitro тестирања (докторска дисертација).Симјановска Љ.2009Thesis
Проценка и влијанието на збиеноста на мандибуларните инцизиви и нивната позиција на кранифацијалната морфологија. (докторска дисертација).Тошеска – Спасова Н.2009Thesis
Валоризација на клиничко-тераписките атрибути на ултрасоничната наспроти конвенционалната ретро препарација (докторска дисертација).Кацарска М.2009Thesis
Тродимензионална анализа на дистрибуцијата на оклузалните сили кај парцијални протези со дистално слободни седла според методот на конечни елементиПанчевска С.2010Thesis
Влијанието на иригационите солуции на SWEAR LAYER виталните структури и дентинот на ендодотски третирани забиМуратовска И.2010Thesis
Корелација на патолошките калцификати во забната пулпа со патолошки калцификати во други органи во организмотАлексова П.2010Thesis
Инхибиција на деминерализацијата на емајлот околу брекетите во тек на ортодонтски третман IN VIVO и IN VITRO студијаБилбилова – Жабакова Е.2010Thesis
Следење на почетните развојни етапи и можност за негова превенцијаКокочова – Ивановска О.2011Thesis
Проценка на влијанието на матрик металопротеиназите врз деструктивните процеси на ткивата во тек на парадонталната болестРистоска С.2011Thesis
Ултраструктурна и физичка процена на силата на врзување помеѓу атхезивните површини на тврдите забни ткива и композитите при употреба на заштитни подлогиСтојановска В.2011Thesis
Инфламаторните цитокини и нивната улога во модилирањето на клиничката експресија на плак – индуцирана гингивална инфламацијаСтефановска Е.2011Thesis
Клиничка, антибактериска, радиогравска и хистопатолошка евалуација на третманот на авитални млечни забиПавлевска Мери2011Thesis
Хемиски и микробиолошки аспекти на вградувањето антимикробни соединенија во глас-јономен цементиДимков А.2011Thesis
Пушењето: модифицирачки ризик фактор во етиопатогенетските механизми на пародонталната болестМиндова С.2011Thesis
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 219