Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1165
Title: Методика на наставата за ученици со интелектуална попреченост
Authors: Чичевска Јованова, Наташа 
Issue Date: 2018
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Наташа Чичевска-Јованова (2018). Методика на наставата за ученици со интелектуална попреченост. Скопје: Филозофски факултет.
Description: Овој учебник пред сè е наменет за студентите од Институтот за дефектологија. Целта на овој учебник е да им помогне на идните, но и на сегашните дефектолози, на наставниците од посебните и редовните училишта, родителите и на сите оние што работат или се во контакт со лицата со интелектуална попреченост да ги разберат овие ученици и да научат стратегии за адресирање на нивните потреби. Со знаењето и вештините со кои ќе се стекнат од оваа книга, ќе бидат подготвени да се справат со предизвиците и да им помогнат на учениците со интелектуална попреченост да го постигнат својот максимален потенцијал.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1165
ISBN: ISBN 978-608-238-143-5
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 01: Textbooks / Учебници

Show full item record

Page view(s)

187
checked on Jun 29, 2022

Download(s)

159
checked on Jun 29, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.