Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1066
Title: Вовед во етиката
Other Titles: Introduction to Ethics
Authors: Донев, Дејан 
Issue Date: 2018
Publisher: UKIM
Source: Донев Д. Вовед во етиката. УКИМ. Скопје, 2018
Description: Целта во првиот дел од учебникот е да се понуди можен одговор како етички да се постапува и зошто. Во вториот дел од учебникот, бидејќи се работи за еден можен вовед во етиката, опфатени се и разработени теми, пред сè, од практичката, т.е. применетата етика. Основната намера беше да се приближат, колку што е тоа можно, поголем број од тие теми, бидејќи составен преглед на истите денес, половина век од возбукнувањето на расправата за практичката етика, речиси е невозможно да се даде. Ова оттаму што истражувањата во ова подрачје се толку многу проширени што е навистина тешко да се опфатат сите релевантни теми и стојалишта. Токму затоа идејата беше расправата за нив да не биде плод на размена на жестоки интуиции и догматизам. Напротив, истата да биде продукт на обмислена и доследна аргументација, во духот на либералниот и индивидуалистичкиот пристап и перспектива, која во моментот, се чини дека е најоптимална теориска и практичка рамка за задоволување на индивидуалните и општествените интереси внатре една стабилна заедница. При ова, не претендирајќи на целосна логичка потполност, „схоластичка“ систематичност и синтетички поглед на проблемите во и со етиката кај нас и во светот, туку само на проблемски увид во некои специфични гледишта од тематиката – основната намера на овој продукт (универзитетски учебник) е да помогне во посистематско здобивање, анализирање и совладување на знаења, согласно наставните единици по предметот Етика на студиите по философија на Филозофскиот факултет во Скопје. Во оваа смисла, во однос на една посистематска подготовка на сегашните и идните студенти, во нивната пракса, но и истовремено, уште повеќе и во надополнување на и онака преголемата пукнатина и простор во недостигот од етичка литература во продукција на домашните „водечки“ мислители на оваа тема.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1066
ISBN: 978-9989-43-416-7
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 01: Textbooks / Учебници

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Donev D. - Voved vo etikata (2018).pdf19.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

217
Last Week
1
Last month
10
checked on Jun 27, 2022

Download(s)

144
checked on Jun 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.