Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 2184  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
sidovski1960.pdf.jpgРазвитокот на индустријата во НР Македонија во периодот меѓу двете светски војниСидовски, Коста1960Thesis
astojanovski1962.pdf.jpgДервенџиството во МакедонијаСтојановски, Александар1962Thesis
dmiljovska1962.pdf.jpgКласне снаге национално-ослободилачког покрета македонског народа у другој половини XIX векаМиљовска, Десанка1962Thesis
nbosale1965.pdf.jpgГимназијата и ученикот во условите на реформираниот школски системБошале, Никола1965Thesis
bpanov1965.pdf.jpgТеофилакт Охридски како извор за средновековната историја на македонскиот народПанов, Бранко1965Thesis
adamjanovski1966.pdf.jpgОсновите и битните белези на свесната активност како дидактички принципДамјановски, Анатоли1966Thesis
kartov1973.pdf.jpgКултурно-просветната политика на Југославија спрема македонскиот народ во периодот меѓу двете светски војниКартов, Владо1973Thesis
rterzioski1973.pdf.jpgБугарската културно-просветна политика во скопската и битолската окупациона област во време на Втората светска војнаТерзиоски, Растислав1973Thesis
smarusic1975.pdf.jpgЕфикасност употребе цртежа у професионалној оријентацији ученикаМарушиќ, Свето1975Thesis
atrajanovski1975.pdf.jpgЕгзархијата и македонското националноослободително движење (1893–1908)Трајановски, Александар1975Thesis
Етио-морфо-функционални аспекти на денталната ресорпција (магистерски труд)Димкова Љупка1976Thesis
Прилог кон познавање на протеините, јаглените хидрати и липидите во плунката и плазмата кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (магистерски труд)Накова Марија1976Thesis
skisilinovski1976.pdf.jpgГрчката колонизација во Егејска Македонија во периодот меѓу двете светски војниКисилиновски, Стојан1976Thesis
Процена на метаболните промени на гингивалното ткиво од пациенти со прогресивна пародонтопатија преку следење на вградувањето на маркирани аминокиселини и хијалуронидазната активност (докторска дисертација)Накова Марија1979Thesis
milic1979.pdf.jpgРадикална партија у Краљевини СХС (Југославији) са специјалним освртом на њено деловање у Вардарској Македонији од 1918–1935 годинеИлиќ, Миодраг1979Thesis
Микробиолошки наод на преостанатиот дентин при Caries profunda simplex и complicata по претходна тераписка постапка (магистерски труд)Оџаклиевска Славјанка1980Thesis
Промени на пародонтот како резултат на предвремен допир кај заби со коронки (магистерски труд)Шабанов Ерол1980Thesis
Активноста на алкалната и киселата фосфатаза, глутамат пируват трансаминаза, глутамат оксалат трансаминаза и лактат дехидрогеназа кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (магистерски труд)Белазелкоска Златанка1981Thesis
Положба на инцизивите и нивното влијание на дентоскелетните мекоткивни структури и промените на профилот на лицето (магистерски труд)Ѓоргова Јулијана1981Thesis
Патолошка дентална ресорпција: процена на етиопатогенезата преку анализа на ресорптивното поле (докторска дисертација)Димкова Љупка1981Thesis