Browsing by Author Kenig, Nikolina

Showing results 1 to 17 of 17
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Генерализирањето во квантитативните и во квалитативните истражувањаКениг, Николина 2009Journal Article
Етничкиот идентитет и персоналната ориентација: Поврзаност меѓу димензијата колективизам- индивидуализам, вреднувањето на етничките симболи и емпатиската идентификацијаКениг, Николина 2003Journal Article
Етничките стереотипи кај идните воспитувачи и одделенски наставнициПетроска Бешка, Виолета ; Поповски, Михајло ; Кениг, Николина 1999Journal Article
Кога мажите ја губат мажественоста а жените убавината: експлорација на моделот на вкрстена категоризација преку споделена полова категоријаКениг, Николина 2004Journal Article
Методолошки предности и проблеми на моделирањето со структурни равенкиКениг, Николина 2001Journal Article
Методолошки проблеми на квантитативниот пристап во меѓукултурната психологијаКениг, Николина 2005Journal Article
Мултиметодската триангулација и валидноста на квалитативните истражувања во психологијатаКениг, Николина 2007Journal Article
Негативните етнички стереотипи како фактор за формирање предрасуди кај идните воспитувачи и одделенски наставнициПетроска Бешка, Виолета ; Кениг, Николина 2005Journal Article
Неподносливата леснотија на половото стереотипизирање: анализа на учебниците по македонски јазик, историја и природа и општество за основно образованиеКениг, Николина 2008Journal Article
Предикција на прифаќањето на модерните митови за сексуална агресијаКениг, Николина 2021Journal Article
Премислување на старите дилеми на истражувањата во психологијата: Осврт кон тестирањето на групните разликиКениг, Николина ; Спасовски, Огнен 2001Journal Article
[приказ] Виолета Петроска-Бешка, Оценување со тестови на знаењеКениг, Николина 2008Article
Проверка на внатрешната структура на инструментот индекс на аспирации со користење експлораторна факторска анализаКениг, Николина ; Спасовски, Огнен 2011Journal Article
Професионална селекција со психолошки тестови во Република МакедонијаПетроска Бешка, Виолета ; Кениг, Николина ; Блажевска Стоилковска, Билјана Jun-2018Journal Article
Светскиот поредок и мир од феминистичка перспективаКениг, Николина 1998Journal Article
Сликата за сопствениот и за другиот етникум кај студентите на Педагошкиот факултет во СкопјеПетроска Бешка, Виолета ; Кениг, Николина 2002Journal Article
Хофстедовиот модел на мерење на димензиите на културите: проблеми и предизвициКениг, Николина 2006Journal Article